Example: 1600 Pennsylvania Ave Washington, DC 20006 Or: White House